T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Güncelleme Tarihi: 01/10/2019Kurumumuz bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesinin onayı  ile oluşturulan Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) her ayın 1. ve 3. haftalarında salı günleri toplanmaktadır.

 

 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU ÜYELERİ

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Doçent Dr.

Ahmet ŞEN (Başhekim)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof. Dr.

Süleyman Sırrı KILIÇ (Eğitim Koordinatörü)

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrb.

Doçent Dr.

Özgür GÜNAL

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrb.

Doçent Dr.

Mehmet Derya DEMİRAĞ

İç Hastalıkları

Doçent Dr.

Abdulkadir ÖZGÜR

Kulak Burun Boğaz Hast.

Doçent Dr.

Murat YÜCEL

Acil Tıp

Doçent Dr.

Zahide DOĞANAY

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU GÖREVLERİ;

 1. Dekanlık ve Başhekimlik tarafından verilen eğitim ile ilgili görevleri yapmak,
 2.  Kurumun eğitim ve araştırma kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek ve Başhekimliğe sunmak,
 3.  İlgili kliniklerin eğitim sorumlularınca hazırlanan eğitim plan ve programlarını tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine ve Dekanlık tarafından belirlenen usullere göre değerlendirerek onaylamak,
 4.  Kurumun, her eğitim yılı için eğitim ve araştırma programını hazırlamak, yazılı ve elektronik ortamda yayınlamak ve Başhekimliğe sunmak,
 5. Maddi destek talep edilen bilimsel araştırma projelerini, oluşturacağı bilimsel değerlendirme ekibi marifetiyle değerlendirmek, uygun görülenleri desteklenmesi önerisi ile Başhekimliğe sunmak, yürütülmekte olan araştırmaların altı aylık ara raporlarını ve nihai raporlarını değerlendirip onaylamak,
 6.  Kurum içi seminer, konferans, bilimsel toplantı taleplerini değerlendirip karara bağlamak, kurumlar arası, ulusal ya da uluslararası kongre, sempozyum, kurs ve çalıştay düzenleme taleplerini değerlendirip Dekanlığa gönderilmek üzere Başhekimliğe sunmak,
 7.  Klinikler arası eğitim çalışmalarını ve uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarını koordine etmek,
 8.  Uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreleri konusunda ilgili mevzuata göre görüş bildirerek Başhekimliğe sunmak,
 9. Ulusal ve uluslararası seminer, kurs, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları duyurmak, bu toplantılara görevlendirme yoluyla katılacakları belirleyerek Başhekimliğe sunmak,
 10. Bilimsel araştırmalarda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda bilgi ve görgüsünü artırmak isteyenlerin görevlendirme taleplerini değerlendirerek Başhekimliğe sunmak,
 11. Eğitim yılı sonunda yapılan eğitim ve araştırma çalışmalarını değerlendirmek, değerlendirme raporu düzenlemek ve bu raporu Başhekimliğe sunmak,
 12.  Kurumda ihtiyaç duyulan eğitimle ilgili eğitici, alt yapı, bilimsel kaynaklar ve benzeri ihtiyaçları belirleyerek Başhekimliğe öneride bulunmak,
 13.  Kurum içi eğitim, araştırma, yayın ve mesleki etik ihlallerini değerlendirerek gereği için Başhekimliği bilgilendirmek,
 14.  Uzmanlık eğitimi dışında, kurumda verilecek diğer eğitimler (sertifikalı eğitimler, hizmet içi eğitimler, staj eğitimleri) ile ilgili Başhekimliğe görüş sunmak.