Eğitim Hizmetleri Kordinatörlüğü
25 Nisan 2022


2ee04791-4006-4f55-a3c4-ed3ca51e530a.jpg

AD SOYAD

GÖREVİ

Doç. Dr. Doğukan ÖZDEMİR

Başkan / Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Ersin KÖKSAL

Başhekim

Doç. Dr. Emin DALDAL

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Mahcube ÇUBUKÇU

Üye

Doç. Dr. Erdinç YAVUZ

Üye

Doç. Dr. Çetin Kürşad AKPINAR

Üye

 

Kurumumuz bünyesinde Samsun Üniversitesinin onayı  ile oluşturulan Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü Kurulu (EHKK) her ayın 2. ve 4. haftalarında perşembe günleri toplanmaktadır.

 

EĞİTİM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURULU (EHKK) GÖREVLERİ

 

Madde-1. Dekanlık ve Başhekimlik tarafından verilen eğitim ile ilgili görevleri yapmak

Madde-2. Kurumun eğitim ve araştırma kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek ve Başhekimliğe sunmak

Madde-3. İlgili kliniklerin eğitim sorumlularınca hazırlanan eğitim plan ve programlarını “Tıpta Uzmanlık Mevzuatı” hükümlerine ve Dekanlık tarafından belirlenen usullere göre değerlendirerek onaylamak

Madde-4. Maddi destek talep edilen bilimsel araştırma projelerinden uygun görülenleri, desteklenmesi önerisi ile Başhekimliğe sunmak, yürütülmekte olan araştırmaların altı aylık ara raporlarını ve nihai raporlarını değerlendirip onaylamak, Akademik Teşvik Puanlarını değerlendirmek üzere gerekli komisyonun kurulmasını sağlamak ve komisyon kararını onaylamak.

Madde-5. Anabilim Dalları arası eğitim çalışmalarını ve uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarını koordine etmek,

Madde-6.Birimlerin Bakanlık TUK tarafından oluşturulan çekirdek eğitim müfredatı doğrultusunda hazırlayacakları uzmanlık öğrencisi karnesinin ve eğitim dosyasınınşekli, kapsamı, kullanılması ve denetlenmesine ilişkin ilkeleri belirlemek. Hazırlanan karne ve eğitim dosyasının eğitim süreleri içinde usulüne uygun doldurulmasını sağlamak

Madde-7. Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim süreleri boyunca, tüm eğitim ve akademik işlemlerini yürütmek ve takibini sağlamak,

Madde-8.Uzmanlık öğrencilerinin bilimsel araştırma yapmalarını özendirmek, araştırma olanaklarının arttırılması, yapılan araştırmaların kalitesinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak

Madde-9. Uzmanlık öğrencilerinin sosyal ve kültürel durumlarını iyileştirici etkinlikleri desteklemek ya da düzenlemek.

Madde-10. Uzmanlık Tez savunma ve Bilimsel Yeterlilik sınavına başvuru koşullarını saptamak, başvuran uzmanlık öğrencisinin kişisel dosyasında yer alması gereken belgeleri belirlemek ve denetlemek

Madde-11. Uzmanlık eğitimi tez ve sınav jürilerinin belirlenmesinde görüş bildirmek.

Madde-12. Eğitim-Öğretim dönemlerinde, Anabilim Dalı Başkanlarınca 6 aylık (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık) hazırlanıp kurula sunulacak olan eğitim programlarını değerlendirip onaylamak

Madde-13. Kurumda görev yapmakta olan personelin (Uzman Hekim, Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör) vermiş oldukları eğitimleri belgelendirmek.