T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 29/03/2018

Hastanemiz Hasta Hakları Birimi 2004 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Hasta Hakları Birimi görevini yerine getirirken 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9.maddesinin C bendine, 181 sayılı Sağlık Bakanlığımız teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararnamenin 43.maddesine ve 01.08.1998 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmenliğine dayanarak görevini ifa etmektedir.

HASTANEMİZ HASTA HAKLARI BİRİMİ
Hastanemiz de Hasta Hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla başvuruları kabul eden, acil sorunlara yönelik çözümü sağlayan ve bir üst birimi bilgilendiren, sağlık çalışanlarının ve hastaların Hasta Hakları ile ilgili eğitimlerinden sorumludur.

HASTANEMİZ HASTA HAKLARI KURULU
Hastane Hasta Hakları biriminden gelen raporları değerlendiren, sonuçlandıran ve Hasta Hakları uygulamalarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur. Kurul Üyeleri, Hasta Hakları Kurul Başkanı, Hasta Hakları Birim Amiri, Şikayet edilenin birim sorumlusu, Hastanemizde en çok üyeye sahip sendika temsilcisi, Sağlık alanında faaliyet gösteren Dernek Vakıf gibi sivil toplum temsilcisi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanından emekli olmuş Sivil vatandaş, Şikayette bulunanın yasal avukatı, İl genel Meclis Üyesi temsilcisi üyelerinden oluşmaktadır. Kurul Hasta Hakları Biriminden gelen şikayet ve öneri dosyaları doğrultusunda toplantısını yapar kararlar gizli oylama sonucu alınır.Alınan karar Başhekimlik makamına resmi yazışma yoluyla bildirilir.

HASTA HAKLARI
1. Hasta ile Sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan, Sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları olan, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarını birlikte sahip çıkması gereken haklar olarak tanımlamak mümkündür.
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen uluslar arası sözleşmelerde ve ulusal mevzuatta belirlenen Hasta Haklarıdır.

BAZI TEMEL HASTA HAKLARI
1.Bilgi talep edebilme hakkı 
2.Sağlık Kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı 
3.Personeli tanıma,seçme ve değiştirme hakkı 
3.Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
4.Tıbbi gereklere uygun teşhis,tedavi ve bakım isteme hakkı 
5.Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı 
6.Bilgi verilmemesini isteme hakkı 
7.Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı 
8.Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı 
9.Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı 
10.Güvenliğin sağlanması hakkı
11.İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
12.Refakatçi bulundurulması hakkı
13.Müracaat,şikayet ve dava hakkı 
14.Kurumun imkanları ölçüsünde dini vecibeleri yerine getirme ve dini hizmetlerden yararlanma hakkı
15.Hastanın onurlu şekilde ölmeye hakkı vardır.     

HASTA SORUMLULUĞU
1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tasfiyelere uymalıdırlar.
2. Kişiler uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir 3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 
4. Hasta, sağlık,sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerdeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 
5. Hasta, sağlık karnesinin(Bağkur,Yeşilkart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 
6. Hasta, Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları,yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam,eksiksiz vermelidir. 
7. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
8. Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 
9. Hastanın, tedavi bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
10. Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. 
11. Hasta, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 
12. Hasta, hastane malzeme ve demirbaşlarına verdiği zararı karşılamak zorundadır.
13. Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tasfiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
14. Hastanın, tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
15. Hasta, sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklediği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirmesi gerekir.
16. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HASTA HAKLARI İHLALLERİNİN NEDENLERİ:
1.Hasta yoğunluğu 
2.Sağlık kurumlarının fizik kapasitesinin yetersizliği 
3.Sağlık personelinin yetersizliği 
4.Hasta sayısının fazlalığı 
5.Nöbet sistemi uygulamaları
6.Hasta sevk sistemi uygulamaları
7.Hasta merkezli sağlık hizmeti anlayışına ulaşılamaması 
8.Teknoloji yetersizliği 
9.Örgüt iklimi ve yönetim
HASTANEMİZDE HASTA HAKLARI HİZMETLERİNİN UYGULAMASI
Hasta Hakları Birimi, ‘BİRGÜN BİZDE HASTA OLABİLİRİZ’, ’ÖNCE İNSAN HERKESE SAĞLIK’, ’İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’ doğrultularında hareket etmektedir. Birimin fiziki mekânı Poliklinik binası giriş katındadır. Vatandaşın istek, şikâyet, öneri başvuruları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Hastanemize yatan her hastaya Hasta Hakları ve Sorumlulukları konusunda Hasta başı eğitimi vermektedir. Hastane çalışanlarına yılda iki kez bakanlığımız amir hükmü genelgeleri doğrultusunda Hastane çalışanlarına hasta hakları hizmetleri kapsamında eğitimde verilmektedir. Birime başvuran her hasta ve yakının sorununu dinleyip günü birlik olarak çözüp, sorunun şikâyet boyutuna taşınmadan hasta ve yakınına yardımcı olmaktadır.

Eğer sorunla ilgili kişi veya hizmet alanından gerekli yardım alınmaz ve Hasta Hastanemiz hizmetlerinden faydalanmamış Hasta Hakları ihlaline uğramışsa Hasta Hakları Başvuru Formu tanzim edilerek sorunu hasta hakları kuruluna taşımaktadır. Bazen de şikayetler Başhekimlik Makamımıza verilen Şikayet Dilekçeleri. Sağlık Müdürlüğümüze verilen Şikayet Dilekçeleri. Sağlık Bakanlığımıza internet yoluyla veya resmi yazışma yoluyla yapılan başvurulardan oluşmaktadır. 1/1/2004-31/12/2004 yılı içerisinde Hasta Hakları Birimine 84 Hasta ve yakınları başvuru yapmıştır. Bu başvurulardan 57 adedi yerinde çözülmüştür. 24 şikayet konusu Hasta Hakları Kurulunda görüşülmüş 4 Hasta şikayeti başvurusu konusunda idari işlem yapılması için gizli oylama sonuca Başhekimlik Makamına yazı yazılmıştır. 1/1/2005-31/12/2005 yılı içerisinde Hasta Hakları Birimine 130 şikayet başvurusu yapılmıştır. 90 şikayet konusu Hasta Hakları Birimince yerinde çözülmüştür. Hasta Hakları Kurulunda 40 dosya görüşülmüş şikayet konularından 6’sı hakkında Hasta Hakları Kurul üyeleri gizli oylarıyla Başhekimlik Makamın şikayet edilen kişiler hakkında idari işlem yapılması istenmiştir. 1/1/2006-31/12/2006 yılı ayları içerisinde 180 adet Hasta ve yakınları başvuru Hasta Hakları Birimince alınmıştır.Bu Hasta ve yakınları başvurularından 127 adedi Hasta Hakları birimince yerinde çözülmüştür. 53 başvuru konusu Hasta Hakları Kurulunda görüşülmüş bunlardan 13 başvuru konusu hakkında Hasta Hakları Kurul Üyeleri gizli oyuyla Hastanemiz Başhekimlik Makamının idari işlem yapması kararı alınmıştır.Sağlık Bakanlığımızın 2007 yılı itibariyle Hastanemize yatan her hastaya Hasta Hakları Birimi çalışanlarının sayısı dikkate alınarak Hasta Hakları ve Sorumlulukları kavramı,Hastanede yürütülen hizmetler,Hastanede Sağlık Hizmeti alımı sırasında gerek hizmeti veren gerek ilgili hizmet birimi gerekse hizmet boyutunda ihlal durumunda şikayet yapılma biçimi ve nerelere şikayet edecekleri konusunda eğitim verilmesi istenmiştir.Bu amaç doğrultusunda hastanemizde 2007 yılı içerisinde yatan 2000 hasta ve yakınına eğitim verilmiştir. 1/1/2007 -31/12/2007 yılı ayları arasında Hasta ve yakınları başvurusu 634 adettir.Bu başvurulardan 583 adedi Hasta Hakları Birimince yerinde çözülmüştür. 51 dosya Hasta Hakları Kurulunda görüşülmüş bu başvuru dosyalarından 10 dosya hakkında Başhekimlik Makamına Hasta Hakları Kurul gizli oylama kararıyla idari işlem yapılması istenmiştir.1/1/2008-31/10/2008 tarihleri ayları arasında Hasta Hakları Birimine başvuru sayısı 954’tür. Bu başvuru konularından 919 adeti Hasta Hakları Birimince yerinde çözümlenmiştir 35 başvuru konusu Hasta Hakları kurulunda görüşülmüştür. 29 başvuru konusu hakkında idari işleme gerek olmadığı, 6 başvuru konusu hakkında idari işlem yapılması için Hasta Hakları Kurul Üyeleri gizli oyları sonucu yazı yazılmıştır. 2008 yılı içerisinde 1125 hastane çalışanına hasta hakları konusu,sağlık hizmeti sunumu sırasında beden dili konularında eğitim verilmiştir.2008 yılı içerisinde hastanemizde tedavi gören 1000 hasta ve yakınına hasta hakları ve sorumlulukları hastanemiz işleyiş sistemi konusunda eğitim verilmiştir.

HASTA HAKLARI İHLALLERİNDE BAŞVURULACAK YERLER: her işlem internet aracılığıyla Sağlık Banklığımız Hastanemiz Hasta Hakları Sayfasına aktarılmaktadır. 1. İnternetten www.saglik.gov.tr adresinden Bakanlığımız Hasta Hakları sayfasına 2. Alo 184 sabim hattı. 3. Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğüne. 4. Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezine(BİMER). 5. Hastanemiz Hasta Hakları Birimine bir zat gelerek ya da Hasta Hakları Birimine tahsisli 2330917 direkt telefonuna veya 2303300’dan 1067-1090 iç hatlarımızı Hastanemiz telefon santralinden bağlatılarak Şikayet Öneri İstek başvurusu yapılır. Saygılarımızla...